За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Проект Хеттрик: Футбол - Учене - Интеграция
( HATTRICK Project: Football - Learning - Integration )
Проект № 502368-LLP-1-2009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP

http://www.hattrick-project.eu

Една от основните грижи в ЕС е да се подобри интеграцията на хората от имигрантски произход в образователните системи, на пазара на труда и обществото като цяло.

Обикновено имигрантите са с по-ниско ниво на образование от средното за страната-домакин, те много по-често са засегнати от безработица и са изключени от множество социални дейности.

Особено при младите имигранти рискът преждевременно да напуснат училище или да останат без работа е много висок. Именно поради това тези младежи по-често са застрашени от социална изолация. Проектът Хеттрик: Футбол–Учене-Интеграция използва потенциала на спорта и особено на футбола като инструмент за избягване или минимизиране на този риск.

Хеттрик се стреми да ангажира младежите в неравностойно социално положение и по-специално младите имигранти с обучение като отива при тях във футболните клубове.

Футболните клубове се разглеждат като потенциални нови места за учене чрез прилагане на двойна обучителна стратегия:

За повишаване на социалните и междукултурните компетенции на треньорите се разработва програма за обучение, наречена “FootbaLLL Coach”.

(LifeLong Learning означава Учене през целия живот).

В този проект Евроинформ е партньор на австрийската консултантска фирма die Berater.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!